KESKKONNAAGENTUUR:

Keskkonnaagentuuril on valminud väljaanne „Mets 2014“, mis on kõige põhjalikum iga-aastane statistiline kokkuvõte meie metsadest ja metsandusest. Aastaraamat annab põhjaliku ülevaate meie metsade seisundi ja kasutamise ning jahinduse, metsa- ja puidutööstuse, aga ka rahvusvahelise metsandusstatistika kohta.

Märkimisväärseimad muudatused meie metsanduses puudutavad metsasektori osakaalu meie majanduses. Esile toomist väärib puidu- ja pabertoodete ning puitmööbli ja -ehitiste tootmise jätkuv kasv. Sealjuures puidu ja puidutoodete eksport ületab ligi kolm korda importi.

Puidutööstuse ettevõtete eksport kasvas 2014. aastal (1106,2 miljonit eurot) võrreldes 2013. aastaga (1053,8 miljonit eurot) 5,0%. Kui võtta arvesse ka mööblitööstus ja puitmajade tootmine, oli suurenemine 5,1% (1,49 miljardilt eurolt 1,57 miljardi euroni).

Metsamaa katab Eestist 50,3%, ligi 29% on põllumajandusmaa ja ülejäänu moodustavad sood, siseveekogud, asustusala ja muud maad. 44% metsamaast on riigimets (sellest 41% RMK halduses), 48% eramets (sellest 33% füüsiliste ja 15% juriidiliste isikute maa) ja 8% reformimata metsamaa.
Võttes juurde uuringu „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“ tulemused, siis mehi on füüsilisest isikust metsaomanike seas rohkem ja ka pindalalt kuulub meestele rohkem metsamaad. Samas, vanuseklassides 1–10, 11–20 ja alates vanuseklassist 71–80 on ülekaalus naissoost metsaomanikud.

Metsandusstatistiline aastaraamat ilmub alates 1994. aastast. Väljaandes esitatakse andmed eesti- ja ingliskeelsete tabelite ja joonistega. Iga peatüki juurde kuulub tutvustav tekst, mis käsitleb peatükis esitatud andmete kogumist ja peamisi suundumusi valdkonnas. Andmete olemasolul on esitatud pikemad aegread ja viimase aasta andmed maakonniti või mõnes muus asjakohases jaotuses.

Andmed on pärit erinevatest allikatest: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet, Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Erametsakeskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaülikool ning rahvusvahelisi andmeid koondav ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmebaas ning OÜ Forinfo uuring „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“.

 

Allikas:Erametsakeskus