17.07.2015

Luua Metsanduskoolis avatakse tänavu uus metsanduse spetsialisti 5. taseme õppekava.
Nagu nimi ütleb, on tegu spetsialistiga, mitte enam oskustöölisega. Tehnikud, metsakorraldajad, praakerid, logistikud, metsakasvatuse või metsaparanduse spetsialistid, taimlaspetsialistid – ametikohti, kuhu sellise kvalifikatsiooniga minna, on palju.

Uue õppekava märksõnadeks on juhtimine, kontrollimine, arendamine, organiseerimine, planeerimine vähemalt mitmeks kuuks ette jne.
Luua kooli saavad uuele õppekavale õppima asuda võivad isikud, kes eelnevalt on omandanud vähemalt 4. taseme metsandusliku kutse või tõendanud vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Õppetöö kestab aasta ning see on võimalik nii koolipõhiselt kui ka mittestatsionaarselt.

Pärast õppekava läbimist koolitatud spetsialist inventeerib ja korraldab metsa; planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamist, puiduvarumist, metsamaterjalide ladustamist ja transporti, metsaparandust
jm, lähtuvalt metsakasvatuslikest põhimõtetest, keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetest ning majanduslikust tasuvusest. Ta suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega, nõustab kliente ning õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hangib tööks vajalikku infot, kasutades asjakohast infotehnoloogiat.

Dokumentide vastuvõtt statsionaarsesse ehk koolipõhisesse õppesse toimub 27.juulini ja mittestatsionaarsesse ja töökohapõhisesse õppesse 17. augustini.

Metsamajandus e metsur

Metsamajandus on metsanduse allharu, mis tegeleb metsade majandamisega, mis hõlmab endas planeerimist, metsaistutust ja metsaraieid, sealhulgas valgustusja harvendusraieid. Metsakasvatus Metsakasvatus on metsanduse allharu, mille eesmärk on uuendada metsa looduslikult või kunstlikult ning kasvatada sellest hooldusraiete ja muude võtetega raieküps mets. Metsa erinevates arenguetappides tehakse erinevaid metsakasvatustöid. Eriala lõpetanu on praktiliste oskustega metsahooldaja ja -kasvataja. Amet sobib nii igapäevaselt metsatööga tegelevatele inimestele kui ka erametsaomanikele.

Metsamasinate juhtimine

Eriala lõpetanu on oskustöötaja, kes teab metsakasvatuse põhimõtteid, forvarderi ehitust ja hooldamist ning töötab masinaga iseseisvalt vastavalt puiduvarumistehnoloogiatele. Arborist

Arborist istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, tagab puude tervisliku seisundi ning turvalise ja esteetilise elukeskkonna inimestele. Puittaimede hindaja Selle õppekava läbimine annab oskused anda hinnanguid üksikpuude, puudegruppide ja haljasalaning pargipuistute seisundi ning dendroloogilise, ajalooliskultuurilise ning ökoloogilise väärtuse kohta. Lisaks puude väärtuse hindamisele õpitakse välitööde tulemusi vormistama asjakohase joonestusprogrammi abil. Ühtekokku nimetatakse sellist tegevust dendroloogiliseks inventeerimiseks.

http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/luual_avatakse_metsanduse_spetsialisti_oppekava/