Uuringu eesmärk on välja selgitada metsaühistute majandusliku võimekuse tõstmise võimalused ja abinõud ning metsaühistute majandusliku iseseisvuse tagamiseks Erametsakeskuse toetuste optimeerimise vajadused.

Uuring valmis 2013. aasta andmete põhjal ja selles osales 11 metsaühistut Eesti eri piirkondadest.

Ühistud osutavad metsaomanikele laias plaanis kaht liiki teenuseid: metsamajanduse teenused on otseselt seotud metsade majandamisega: tehakse raiet, uuendatakse metsa, korraldatakse metsamaterjali, raieõiguse või kinnistute müüki. Teenuse osutamisel juhib Metsaühistu tööde korraldamist kas läbi allhankijate või oma tööjõudu kasutades. Metsamajandust toetavate teenuste hulka kuuluvad nõustamise ja informatsiooni jagamisega seotud teenused, siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste taotlemine, tehnika ja tarvikute rent ning metsakorraldamine.

Uuringust selgus, et ühistute pakutavate teenuste seas on kõige suurem osakaal raiete korraldamisel: 23% kogu teenuste mahust moodustavad likviidsed raied ning teise sama suure osa mittelikviidsed harvendused – peamiselt valgustusraided. Raieõiguse müügi korraldamisega tegelevad ühistud märksa vähem. Maapinna ettevalmistamine moodustab teenuste osakaalust 22%, istutamine ja kultiveerimismaterjali müük vastavalt 15 % ja 12 %. Väike on kultuuri hooldamise kui teenuse pakkumise osakaal.

Uuring sedastab, et raie korraldamisele lisaks vajavad metsaomanikud senisest enam tuge ka metsauuendusel ning hooldamisel.

Uuringust saab ülevaate raie korraldamise ja teiste teenuste hindade kohta. Samuti on toodud soovitused ühistute võimekuse edasiseks parandamiseks.

Uuringu koostas Mikk Link.

Uuringuga saate tutvuda SIIN