Privaatsustingimused

Eesmärk

 • Eesti Metsameister OÜ („Ettevõte“) väärtustab ja peab oluliseks isikuandmete kaitset. Lähtudes kohustusest kaitsta isiku privaatsust ja õigusi isikuandmete töötlemisel, koostas Ettevõte läbipaistvaks ja selgeks andmetöötluseks käesolevad andmekaitsetingimused („Privaatsuspoliitika“).
 • Privaatsuspoliitika määrab kindlaks mh põhimõtted, millele tuginedes töötleb Ettevõte isikuandmeid ja millised on isiku õigused isikuandmete töötlemisel.
 • Privaatsuspoliitika kehtib kõigi füüsiliste isikute („Klient“) suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja veebilehte, sõlmivad Ettevõttega mistahes lepingu, peavad Ettevõttega lepingueelseid läbirääkimisi või esitavad Ettevõttele päringuid.
 • Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, „GDPR“) ja Eesti Vabariigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest („IKS“).
 • Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte, kasutades Ettevõtte teenuseid, sõlmides Ettevõttega mistahes lepinguid, pidades Ettevõttega lepingueelseid läbirääkimisi või esitades Ettevõttele päringuid, nõustute Privaatsuspoliitika tingimustega.

Isikuandmed ja nende töötlemine

 • Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida Ettevõte töötleb Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud tegevuste raames.
 • Ettevõte töötleb vajadusel Privaatsuspoliitika p-s 2.4 nimetatud eesmärkidel mh järgmisi isikuandmeid:
  • Kliendi nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, pangakonto number, kinnistu-, kasutusvalduse- ja raieõiguse andmed;
  • andmed lepinguga seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta;
  • muud andmed, mida Ettevõte võib või peab mõistlikus ulatuses ja vajalikus mahus Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud tegevuste raames töötlema.
 • Ettevõte töötleb isikuandmeid eelkõige eesmärgiga pakkuda Kliendile parimat teenust, täita sõlmitud lepingut, vastata Kliendi päringutele ja võtta Kliendiga ühendust.
 • Ettevõte töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
 • Ettevõte töötleb isikuandmeid üksnes ajani, mil see on vajalik või kuni juriidilise kohustuse täitmiseni.

Isikuandmete kaitse

 • Ettevõte väärtustab Kliendi privaatsust ja tema isikuandmete kaitset.
 • Ettevõte käsitleb Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.
 • Ettevõte tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, s.h „GDPR“ ja „IKS“. Isikuandmete kaitse on Ettevõtte igapäeva majandustegevuses täiendavalt reguleeritud ka Ettevõtte sisemiste turvareeglitega.
 • Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, rakendab Ettevõte ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
 • Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult vastutava(te)l ja volitatud töötleja(te)l, kui Ettevõttel ei ole nimetatust teistsugust juriidilist kohustust.

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

  Teenus*

  *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

  Võta ühendust