Oma metsa omamine võib olla väga inspireeriv, kuid metsaomanikuks olemisega kaasneb ka vastutus. Mahajäetud ja hooletusse jäetud metsad mitte ainult ei suurenda tulekahjuohtu, vaid kaotavad pikas perspektiivis ka oma väärtust. Metsaomanikuna saad valida, kuidas sa oma metsa majandad ja millist kapitali ja väärtusi soovid oma metsas edendada. Seadusi ja kohustusi on vaja teada, kuid samuti meeles pidada, et miinimumnõuete täitmine ei taga veel head tootlikkust ega loodusväärtuslikku metsa. 

Säästva metsanduse põhimõtted

Tänane metsaomanik peaks kindlasti teadma säästva metsanduse peamisi põhimõtteid. Säästva metsanduse põhimõtteid järgides ei raiu sa rohkem, kui tagasi kasvab ning tagad metsade hooldamise ja kasutamisega bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemisvõime säilimise nii praegu kui ka tulevikus. 

Säästva metsanduse põhimõtete rakendamise tõestamiseks on võimalik oma mets soovi korral sertifitseerida. Sertifitseerimise raames kinnitab sõltumatu osapool, et metsa majandamine või metsa- ja puidutöötlemine vastab kehtivatele nõuetele ja rahvusvaheliselt kokku lepitud standarditele. 

Kui mets on sertifkaadiga, tuleb juhinduda lisaks metsaseadusele sertifitseerimise kriteeriumidest. Sertifikaat kehtib viis aastat ning kehtivuse ajal kontrollitakse metsa majandamise vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

Metsaseadus ja metsa majandamise eeskiri

Metsaseadus on sinu metsade majandamise ja kahju hüvitamisega seotud korralduse ja kohustuste alusdokument. Seaduse eesmärk on tagada metsa kaitse ja säästev majandamine. Metsaseadusest leiad vastused küsimustele: Mis on mets? Kuidas metsa korraldada? Millised on nõuded metsa uuendamisele? Millised raietüübid on metsades lubatud? Millistel tingimustel võib müüa metsamaterjali? Kuidas toimib metsakaitse? Millal tuleb esitada metsateatis? Kuidas toimib kahju hüvitamise kord? 

Toome seadusest siia välja ka peamised kohustused.

§ 42. Omaniku kohustused metsa majandamisel


(1) Metsaomanik on kohustatud:
1) jälgima metsa seisundit, kaitsma metsa kahjurite ja haiguste, prahistamise ja tulekahjude eest;
2) majandama ja lubama oma metsa majandada üksnes sellisel viisil, mis ei ohusta metsa kui ökosüsteemi ega kahjusta geenifondi, metsamulda ja veerežiimi ning metsa uuenemise ja uuendamise tingimusi õigusaktides lubatust suuremas ulatuses, mis ei loo eeldusi tuulekahjustuste tekkeks ega seenhaiguste ja putukkahjurite levikuks ning mis on kooskõlas metsa säästva kasutamise põhimõtetega, samuti kaitsma metsa kasvutingimuste halvenemise eest;
3) metsa kõrvalsaaduste varumise korral rakendama ja lubama rakendada üksnes selliseid varumisviise, mis ei kahjusta kõrvalsaaduste, nagu marjade, seente ja ravimtaimede saagikust.
(11) Maareformi seaduse alusel Eesti Vabariigi kasuks koormatud kinnisasjal kasvava metsa majandamiseks tellib metsaomanik metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel järgimiseks kohustuslik.

Lisaks on metsa majandamise eeskirjas toodud juba täpsemad nõuded metsa raie, hooldamise, uuendamise ja kaitse korrale. Mõlemaid dokumente tuleb tulundusmetsade majandamisel järgida. Riigiteataja portaalis on mõlemad dokumendid kättesaadavad nii eesti kui ka inglise keeles. Jälgi, et dokumendi staatus oleks “Hetkel kehtiv”.

Kaitseala metsad ja sertifikaadiga metsad

Kui su mets või osa sellest asub kaitsealal, tuleb erilist tähelepanu pöörata õigusaktidele, mis määratlevad metsakasutust kaitsealadel. Võid alati konsulteerida meie spetsialistidega.

Soovitame enne mistahes tegevuse läbiviimist konsulteerida spetsialistidega, et vältida võimalikke õigusrikkumisi.

Metsaseadusest ja praktilistest juhistest tulenevad olulisemad reeglid:

Metsa uuendamine: 

Metsasta lagedaid alasid aegsasti asukohta sobivate puudega. 

Kasutamine: 

Igaüks võib metsas jalutada ja seal vabalt viibida. See kehtib ka matkaradadest ja metsateedest eemal asuvatel metsaaladel. Siiski ei tohi siseneda metsaaladele, kus on metsandusrajatised (metsaaiad, puiduhoidlad jne), samuti metsa uuendatud alasid.

Kasutuspiirangud:  

Teatud juhtudel võid metsaalad ajutiselt või püsivalt piirata. Ajutised sulgemised on vajalikud näiteks metsatööde (puidu ülestöötamine, raie jms) või tõsiste kahjustuste (nt kahjurite poolt) ja sellega kaasneva ohu korral. 

Tule tegemine: 

Tule süütamine metsas või selle läheduses on kõrvalistele isikutele keelatud. See hõlmab ka põlevate või hõõguvate esemete (sigaretid, tikud) äraviskamist.

Teavitamise kohustus ja meetmed metsakahjurite korral: 

Oled kohustatud teavitama ametiasutusi metsakahjurite (putukad, hiired, taimekahjurid, seened jne) ohtlikust levikust. Lisaks pead rakendama asjakohaseid meetmeid, et vältida metsakahjurite tekitatud kahju metsale ning kahjude korral nendega tõhusalt võidelda.

Taimekaitsevahendite kasutamine: 

Taimekaitsevahendina võib kasutada ainult neid tooteid, mis on kantud taimekaitsevahendite registrisse. 

Puidu vedu: 

Puidu või muude metsasaaduste toomine metsast peab toimuma nii, et võimalikult vähe kahjustataks metsa ja taimestikkku. Lisaks ei tohi toomine takistada õigeaegset metsauuendust.

Lageraie keeld: 

Keelatud on lageraie, mis vähendab püsivalt metsa tootlikkust.

Vajad abi?

Muutuvad seadused ja määrused tekitavad metsaomanikule täiendavat kohustusi. Kuid õnneks ulatavad tugeva abikäe ettevõtted, kes pakuvad erinevaid võimalusi varade majandamiseks.

Eesti Metsameistri standard on omanikusõbralik metsamajandus. Mõistame, et täiskohaga muul alal töötav inimene on oma igapäevaeluga hõivatud. 

Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega. Ettevõtte teenusevalikust leiad kõik metsamajandamisega seonduva alates kinnistu müügist, raietööde organiseerimisest ja uue metsa istutamisest ning selle hooldamisest. Lisaks aitavad meie spetsialistid ka kogu tööde planeerimisel tekkiva paberimajandusega.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust