Metsaomanikud saavad sageli nii raie- kui metsamaamüügi pakkumisi ja teavad, et hinnad võivad olla kukalt kratsima panevalt erinevad. Selles artiklis anname ülevaate erinevatest teguritest, mis metsamaa- ja materjali hindasid mõjutavad.

Millest sõltub metsamaa hind?

Selles artiklis ei käsitle me erandlikke juhte ja keskendume kõige olulisematele aspektidele, mis mõjutavad iga metsamaa hinda. Kinnistu hind sõltub neljast peamisest tegurist: suurusest, asukohast ja ligipääsust, boniteedist ning sellest, mis kasvab metsakinnistu peal.

1. Kinnistu suurus

Üldine loogika on lihtne. Suurema kinnistu peal kasvab rohkem materjali ja see muudab selle väiksematega võrreldes investeeringu perspektiivist hinnalisemaks. Ühe suure metsakinnistu peal on korraga kõiksugu metsatööde ettevõtmine otstarbekam kui mitmete väikekinnistutega majandamine.

2. Asukoht ja ligipääs

Olulist rolli mängivad ka asukoht ja ligipääs. Need on olulised, sest näiteks teeäärset kümmet hektarit on logistiliselt ja kulude mõttes oluliselt tõhusam majandada kui teiste metsade keskel ja ilma ligipääsuteeta ühte hektarit. Avalikult teelt mitte ligipääsetavate kinnistute puhul tuleb iga kord masinatega kinnistule pääsemiseks naaberkinnistute omanikelt luba küsida. Ja on juhtumeid, kus kinnistule polegi võimalik masinatega ligi pääseda.

Tervikliku ja hästi hooldatud metsateede võrguga on metsamajandamine, raied ning puidu transport lihtsalt korraldatavad. Ja see tõstab metsamaa hinda.

3. Boniteet

Metsamaa boniteet iseloomustab mullaviljakust ja kasvukoha sobivust mingi puuliigi kasvamiseks. Nende näitajate alusel jaotatakse metsamaid erinevatesse boniteediklassidesse Ia-V. Parema, näiteks Ia-III boniteedi klassiga kasvukohas kasvab mitte ainult kvaliteetsem puidumaterjal, vaid mets saavutab varem ka küpsusea ehk kasvab oluliselt kiiremini. Madala, IV-V boniteediklassiga mets on tihti liigniiske, mis mõjutab kasvu kiirust ja otseselt puu kõrgust ja tüvejämedust. Enda metsamaa boniteeti saad vaadata metsamajanduskavast.

4. Metsakooslus ja vanus

Enim mõjutab hinda kinnistul kasvav metsamaterjal. Okaspuumets on selgelt hinnalisem kui lehtpuumets. Silmas tuleb pidada ka vanuseklassi. Metsamaa ostmine on investeering ning mida kõrgem on kasvava metsa keskmine iga, seda lähemal on ostja investeeringu realiseerimiseni. Ostes näiteks aga raiutud metsamaa, peab uus omanik esmase asise tulu saamiseks ootama minimaalselt 30 aastat.

Suurt rolli mängib ka, kuidas metsa oma eluea jooksul on hooldatud. Eesti Metsameistri metsandusnõuniku Rauno Ruusandi uuendatud metsamajandamise metodoloogiast tuli välja, et ainuüksi harvendusraie toel kasvab metsa tulu koguni 20%.

Millest sõltub metsamaterjali hind?

Veel põnevam teema on metsamaterjali hind. Seda mõjutab nii maailmamajandus kui ka kodumaa hooajaliselt erinevad ilmastikutingimused. 

Küttepuu hinna kõikumine on aktuaalseks ja koduseks mureks meile paljudele, kuid just seda mõjutab Eesti siseselt toimuv üllatavalt vähe – rolli mängibki maailmamajandus, mis reguleerib kütuse-, gaasi- ja elektrihinda. Samal ajal mõjutab raiematerjali hinda oluliselt maailmamajandus, sest Eesti Puidutööstus ekspordib pea poole oma puitmaterjalist välisturule.

Ilmastik mängib hinnastamises kõige rohkem rolli aktiivse ja mitteaktiivse turu reguleerimise näol. Läbi ajaloo on Eestis metsanduse kõige aktiivsem aeg olnud sügis-talv. Soojal talvel võib soise pinnasega metsast olla väljavedu võimatu teostada, mis mõjutab hindasid kehvemuse poole. Põhjus on lihtne: metsamaterjali kokkuostjad muutuvad ettevaatlikuks püüdes vältida olukordi, kus metsaomanikule ettemakstavat raha ei olegi antud hooajal võimalik tuluks realiseerida. Korraliku külma talve puhul tõusevad automaatselt ka hinnad, sest majandada saab plaanipäraselt ehk tehtud investeeringud realiseerida tuluks. Samuti puudub probleem majandada ka märjemaid ja pehmemal maal asuvaid metsasid, millele riskide tõttu maksimaalseid sortimendile vastavaid tihumeetri hindu nii kergekäeliselt ei anta.

Lisaks turuolukorrale ja ilmastikule mõjutavad hinda samad kriteeriumid mis metsamaadki. Puidu hulk raielangil ja kinnistu kaugus saekaatri lõpplaost, kuhu lõigatud materjal turustamiseks viiakse. Puidu kvaliteet, mida mõjutab tugevalt varasem hooldus ja boniteet. Teede ja ligipääsude olemasolu, kvaliteet ja pikkus materjali väljaveoks. 

Samuti valitud raiemeetod. Näiteks valikraie on tellitud tööna kallim kui tavalise lageraie meetodil küpsete puude langetamine, sest on ajamahukam ning ka masinate liikumine keerukam, rääkimata põhjalikust metsatööliste analüüsist, mida raiuda ja mida mitte.  

Kuidas mõjutavad hinda saekaatrid ehk metsatööde lõpplüli?

Majanduses üldiselt, dikteerib turg hinna. Nagu metsafirmadelgi, on saekaatritelgi oma mahupõhised lepingud, mis vajavad täitmist. Kui nõudlust on rohkem kui pakkumist ehk et palgi pakkujaid on vähe, hakkavad saekaatrid enda tellimuste täitmiseks konkurentidega materjali pärast võistlema. Ja see viib puidu kokkuostuhinnad üles. 

Samuti mõjutab tihti lõpphinda, kas materjali saekaatrisse müüb eraisik või mõni metsafirma. Põhjuseks materjali lõikuskvaliteet ja maksimeeritult või mitte maksimeeritult lõigatud materjal.

Asi selles, et raie tegija ülesanne on iga sinu metsas langetatud puu tüvi maksimaalselt väärindada.  Selleks hindab ta iga langetatud puutüve omadusi ning esinevaid rikkeid ning järkab selle vastavalt puidu kvaliteedile ja mõõtmetele kõrgeima võimaliku hinnaga sortimentideks.

Igal sortimendil on ettenähtud turustamiseks kindlad parameetrid ning võib juhtuda, et kui lõikad ekslikult nt. jämepalgi 7 cm lühemini, siis liigitub muidu kena puu hoopis madalama sortimendi hulka, mis tähendab ka kesisemat väljamakstud hinda.

Kas said oma küsimustele vastused?

Mõistame, et metsa ja puidu müügiga seotud infot on palju. Ja et erinevate infoallikate virrvarris võib olla keeruline navigeerida. Oma blogiga soovime infolünki ka järjepidevalt täita ning erinevaid teemasid erametsaomaniku vaatest võimalikult lihtsalt, kuid piisavalt katvalt selgitada.

Erandjuhtumeid on alati. Ka suured kõikumised hinnapakkumistes võivad olla tingitud sinu kinnistu erisustest. Kui sinu küsimused on jätkuvalt vastuseta, saad alati küsida täpsemat infot ja nõu. 

Eesti Metsameistri nõunikud nõustavad sind nii metsamajandamise kui ka müügi küsimustes hea meelega. Mugavaimaks viisiks kontakti loomiseks on esitada päring läbi kodulehe. Konsultatioon on tasuta.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust