Puutume iga päev kliente nõustades kokku kinnistute müügi, raiete organiseerimise ja metsamajandamise teemadega. Igapäevane on ka küsimus, kui palju tuleb metsatehingute pealt maksta makse.

Tulu võib metsa majandustegevusest saada nii kasuna kui ka ettevõtlustuluna. Ettevõtluse puhul peab metsaomanik olema registreerinud end kas füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või juriidilise isikuna. Maksukohustused on neil füüsilisest isikust erinevad ning arvutatakse välja erireeglite alusel. 

Antud info on selgituseks eraisikutele. Sellest artiklist saad täpse ülevaate metsaomanikele kehtivatest maksukohustustest ning puust ja punaseks näited erinevate tehingute kaupa.

Metsakinnistu müük ja tulumaks 

Vaatame esimesena küsimust, kui palju peaksid kinnistu müügi pealt tulumaksu maksma.

Metsamaa või metsakinnistu on maatükk, millel kasvab mets ja mis on kantud kinnistusraamatusse. Maksustamine või mittemaksustamine oleneb sellest, millisel viisil sa kinnistu oled omandanud. Omandireformi (ehk erastamise) käigus tagasi saadud maa ehk tagastatud maa puhul kehtib maksuvabastus. Sama kehtib ka siis, kui oled tagastatud maa saanud õigusjärgse pärandina. 

Kui tagastatud kinnistu pärijana pärandad õigusjärgselt oma testamendis selle taas edasi, jääb maa endiselt maksuvabaks.

Näide 1. 

Mati on saanud omandireformi või selle järgse päranduse käigus metsamaa. Ta müüb Metsatuka nimelise kinnistu 10 000 euro eest uuele omanikule ning ei pea müügi pealt tulumaksu tasuma.

Kui aga maa vahetab omanikke läbi notariaalse kinkelepingu, siis kaasneb kinkelepinguga saadud metsamaa müügi korral uutele omanikele edaspidi alati tulumaksukohustus.

Olenemata sellest, et varasemalt oli maa omandatud omandireformi käigus. 

Kinkelepinguga omandatud metsa puhul tuleb metsamaad müües arvestada 20-protsendilise tulumaksuga.

Näide 2. 

Karmen on saanud maa omandireformi käigus ja otsustab kinkida oma kinnistu lähisugulasele. Lähisugulane otsustab mitu aastat hiljem, et on hea aeg maa müümiseks ja võõrandab kinnistu 10 000 euro eest. Sellisel juhul rakendub tulumaksu maksmise kohustus ja riigile tuleb tasuda 20% saadud tulust ehk maksta 2000 eurot tulumaksu.

Kui metsaomanik on ostnud metsakinnistu ja soovib seda nüüd maha müüa, siis enne tulumaksuga maksustamist võib ta müügitulust maha arvestada kinnistu soetamise kulu. Sel juhul arvutatakse tulumaksumäär soetamismaksumuse ja müügihinna vahest.

Näide 3.

Toomas soetas endale kinnistu 5000 euro eest ja otsustab selle võõrandada aastaid hiljem 8000 euro eest. Sel juhul arvestatakse tulumaksu järgmiselt:

8000€ (müügihind) – 5000€ (soetusmaksumus) = 3000€, mille pealt tuleb tasuda tulumaks 20%. Seega maksudena peab tasuma 600 eurot.

Raieõiguse müük ja tulumaks

Raieõiguse müügil rakendub alati 20-protsendine tulumaksukohustus. Kuid kogu summat ei pea tasuma kohe. Pärast raietulu saamist võid tulumaksu tasumise jaotada kolme aasta peale. See tuleb lihtsalt ära näidata tuludeklaratsioonis.

Kolme järgneva aasta jooksul peale tulu teenimist saad teha erinevaid metsamajanduslikke töid ja need kulud oma tuludeklaratsiooni lisada. Kulude deklareerimine aitab sul tulumaksukohustust vähendada. 

Töödena läheb arvesse näiteks metsa uuendamine ning kõik kulutused, mida sa uue metsa rajamiseks teed, saad kolme aastase perioodi jooksul raietulust maha arvestada. Samamoodi saad maha arvestada ka kõik kulud, mis sa teed või lased teha noore metsa hooldamiseks. Näiteks hooldus- ja valgustusraietega seotud kulud.

Näide 4. 

Malle otsustas võõrandada novembris 2021 raieõiguse 10 000 euro eest ja mõtleb taasmetsastamisele. 2022. aastal Malle tulumaksu ei maksa, kuna pikendas tulu maksustamise kolme aasta peale. Kevadeks jõuab Malle tellida metsauuendamistööd. Uuendamine läheb kokku maksma 3800 eurot.

Tulumaksu suurus enne kulutuste tegemist:

Tulu: 10 000€; maksuna tasuda 20% tulust: 2000€

Tulumaksu suurus peale kulutuste tegemist:

Tulu: 10 000€. Kulu: 3800€.

Reaalne tulu Mallele: 6200€; maksuna tasuda 20% tulust: 1240€

Kuludesse on sul võimalik lisada mitte vaid uuendustööd vaid ka metsamajanduskava, noore metsa iga aastane hooldustöö ja vajadusel ka uluki/kahjurite tõrje ehk kui kulud osutuvad nende kolme aasta jooksul suuremaks kui raieõiguse müügist saadud tulu, siis tulumaksu tasuma ei pea. 

Kui jätad eraisikuna aga kinnistu looduslikule uuenemisele ning peale raietöid kulutusi ei tee, kehtib sulle tavapärane tulumaksukohustus – 20% tulu pealt.

EESTI METSAMEISTRI SOOVITUS: 

Soovitame juba raiet planeerides küsida oma metsandusettevõtte spetsialistilt või metsaühistu nõunikult ka metsauuenduse kulude kohta. Nii saad eeldatavad tulud ja kulud planeerida juba enne raie toimumist ja omad kõige selgemat ülevaadet.

Vajalik on meeles pidada ka seda, et soodustuste saamiseks oled kohustatud säilitama tulude ja kuludega seotud dokumente. Arvesse võetakse ainult dokumentaalselt tõendatud ja tõestatavaid majandamiskulusid. 

Eraisikuna ei saa kuludeks arvestada metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamist, kuna see on juba ettevõtlus ehk iseseisev majandustegevus. Samuti ei saa kuludesse kanda metsa ülestöötamisega tekitatud rahalisi trahve, mis on määratud keskkonnakahjude tekitamise eest.

Raieõiguse müük läbi kasutusvaldustehingu  – mida tasub silmas pidada?

Metsamaterjali saad müüa ka läbi notariaalse kasutusvalduse seadmise. Selle tehinguliigi puhul kehtib samuti 20-protsendiline tulumaksukohustus. Kuid erinevalt raieõiguse müügist puudub siin võimalus lükata tulumaksu tasumine edasi nelja kalendriaasta peale. Täies ulatuses tulumaks tuleb tasuda esimese deklaratsiooniga peale tehingu toimumist, mis tähendab, et kasutusvaldustehingu korral puudub ka võimalus vähendada tulumaksu hiljem metsamajandamiseks tehtud kulu võrra ning sul puudub õigus küsida ka metsauuenduseks ja hoolduseks ettenähtud toetusi.

EESTI METSAMEISTRI SOOVITUS: 

Kui soovid siiski müüa raieõiguse läbi kasutusvalduse seadmise, siis soovitame arvestada metsatöödele järgnevad kulud juba enne tehingu vormistamist tulust maha. Seda saab teha mugavalt lisades sõlmitavasse lepingusse kohustuse taasmetsastamiseks ja hooldamiseks, mida tööd tegema hakkav metsafirma peab täitma.  

Maksuvaba tulu arvestamine

2020. aastal kiideti heaks tulumaksuseaduse muudatus, mis seni kehtis vaid FIEdele. Muudatuse kohaselt on metsaomanikele metsast saadud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. 

See tähendab, et füüsilise isikuna võid sulle kuuluvalt kinnistult raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust maksustamiseperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. 

Rohkem infot maksuvaba tulu arvestamise kohta leiad Maksu- ja tolliameti veebilehelt 

Kui maksuvabale tulule lisaks rakendada eelmainitud võimalust jaotada tulumaksu tasumine kolme järgneva aasta peale, siis on võimalik raietulu maksuvabalt võõrandada 20 000 euro ulatuses. 

Näide 5.

Metsaomanik Kaarel müüs 2021. aasta oktoobris raieõiguse ja teenis 20 000 eurot tulu ning kasutab 2021-2024. a tulude deklareerimisel maksustamishetke edasikandmise võimalust:

Ta deklareerib maksustatava tuluna 5000 eurot ja kannab ülejäänud maksustatava tulu järgmistesse aastatesse. Sest nii ei pea ta kokkuvõttes 2021. a teenitud 20000 eurolt tulumaksu maksma.

Kui mets on ühis- või kaasomandis (näiteks õdede-vendade või abikaasade ühisomandis), siis 5000-eurone maksusoodustus kehtib kõigile omanikele, olenemata sellest, kelle kontole raiemüügist saadud raha laekus.

Lisaks metsamaterjali müügist teenitud tulule saad maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

Tulude deklareerimine

Kui oled raieõigust või metsamaterjali müünud, pead kord aastas, hiljemalt 10. jaanuariks esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ja metsamaterjali müügiteatise. Selle esitamiseks vajaliku vormi leiad Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: metsatehingud. Samas on saadaval ka pabervormi näidis printimiseks ja juhend selle täitmiseks.

Sul on küsimus metsatehingute kohta?

Meie spetsialistid ei ole meistrid mitte ainult metsandusalastes küsimustes, vaid hea meelega abiks ka kõiges, mis puudutab metsatehinguid. Päringu tasuta konsultatsiooniks saad esitada mugavalt siit.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Kuidas valida õige puuliik oma metsa?

29 veebruar 2024

Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel. Puuliikide valiku tähtsus Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu,...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust