Uuel metsaomanikul on palju küsimusi. Kui palju mu mets väärt on? Millised on minu kohustused metsaomanikuna?  Mida ma tahan oma metsas saavutada? Mida saan ja tohib oma metsas teha?  Siit saad põhiteabe erametsaga seotud teemade kohta. Edaspidi käsitleme neid teemasid ka eraldi ja põhjalikumalt.

Milline on minu mets?

Esimese asjana võiksid selgeks teha, mis tüüpi mets või metsad sulle kuuluvad. Mets võib koosneda ühest puuliigist või segametsast, kus kõrvuti esinevad näiteks mänd ja kuusk või lepp ja kask. Puistud jagunevad kasvavate puude järgi  puht- ja segapuistuteks. 

Metsade majandamine ehk uuendamine, raie ja muud tegevused ongi suunatud puistutele, mitte üksikutele puudele. Puistu on suhteliselt ühtlase iseloomuga metsaosa, mis naabermetsaosast mõne tunnuse poolest erineb. Näiteks vanuse, kõrguse, puude läbimõõdu, koosseisu, kasvukoha ja/või mullaviljakuse näitajateja poolest.


Kasutamise eesmärkide järgi jagunevad metsad kategooriatesse. Neist peamised on tulundusmets ja kaitsealune mets. Igale metsakategooriale vastab lubatud metsa kasutamise viis. Tulundusmets on majandusliku tulu saamiseks kasvatatav mets. Püsimets on tavaliselt kaitsealal asuv mets. Majandustegevus võib viimases küll olla lubatud ja isegi soovitud, kuid tõenäoliselt vaid koosluse säilitamiseks ning iga raiutud või väljalangenud puu tuleb asendada uuega.

Ülevaate oma metsa peamistest omadustest saad metsamajanduskavast. Seal on info sinu metsa puude liigilise koosseisu, kõrguse, diameetri, vanuse, küpsusastme, kahjustuste ja muude oluliste parameetrite kohta. Nendest andmetest tulenevalt on välja arvutatud, kui palju materjali su metsas kasvab ning millise kvaliteediga see on. Plaanile on lisatud soovitused, kuidas metsa järgmised kümme aastat jätkusuutlikult majandada. Lähtuvalt Metsaseadusest on välja toodud soovituslikud raieliigid ja -ajad ning -mahud, aga ka soovitused metsa uuendamiseks või järeltöödeks. 

Metsakava tellimise kohta saad täpsemat infot siit.

Mida hõlmab metsa majandamine?

Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse ning planeerimiseks on sul vaja teada metsa erinevaid arenguetappe.

Uuendusfaasis on metsamajanduse fookuses uue metsa rajamine. Kolm võimalikku uuendusmeetodit on istutamine, külvamine või looduslikul teel uuenemine. Milline neist tuleks sinu metsa puhul valida, sõltub istutatavast puuliigist või -liikidest, pinnasest, looduslikest võimalustest ja paljust muust. Pärast uuendust on tarvis metsa hooldada ja kaitsta noori taimi ulukite ja haiguste eest. 

Metsa kasvufaasis on metsa majandamise põhifookus kasvava puistu majandamisel. Peamiseks meetmeks on metsa harvendamine ehk valgustusraie. Harvendamine loob puistusse jäetud puudele rohkem kasvuruumi, mis kiirendab nende kasvu. 

Metsatöö ei piirdu vaid raiega. Eesti Metsameister nõustab sind metsa tervet elutsüklit arvesse võttes. Küsi meilt tasuta nõu siit!

Mida ma pean oma metsa hoidmiseks tegema?

Mets nõuab hooldamist ning säästev ja vastutustundlik metsandus teadmisi ja kogemusi. Kuigi mets on eraomand, ei saa sa seda teha omavoliliselt – maharaiutud puude asemele tuleb uued istutada, metsaalad puhastada, võsaga kaetud aladel võtta kasutusele tuletõkkemeetmed. 

Metsakultuuride hooldamine hõlmab kultuuri täiendamist, rohttaimestiku ning ebasoovitavate lehtpuude kõrvaldamist, männikärsaka tõrjet, istutatud taimede ümbruse multšimist, taimede kaitsmist näriliste ja sõraliste vastu, tarastamist ja muud. 

Praktilisi juhiseid metsa hooldamiseks ja kasutamiseks leiad näiteks meie blogist. Meie metsakorraldussoovitused ei kohusta sind, vaid on nõuanded metsa hea majandamise kohta ja põhinevad pikaajalistel uurimisandmetel ja praktilisel metsamajandamise kogemusel. 

Meie soovituste eesmärk on anda sulle metsaseaduse miinimumtasemest kõrgem tootlikkus ja suurem kindlus looduse mitmekesisuse säilimisel. 

Kui palju mu mets väärt on?

Sinu metsa hind sõltub erinevatest faktoritest: metsa asukohast, vanusest, puidu kvaliteedist ja puuliikidest. Asukoha puhul on eriti oluline metsa ligipääsetavus. Tihedalt asutatud piirkonnas on üldjuhul metsa hind kõrgem kui võrdväärsel metsakinnistul, mis on hõredalt asustatud. Metsa vanus loeb, kuna raieküps mets on väärtuslikum kui üleküpsenud mets. Õigeaegselt majandatud mets toob sulle suuremat tulu. Loeb ka puistu liigiline koosseis – väärtuslikumad puuliigid on kuusk, mänd ja kask.

Metsamajanduskava on heaks orientiiriks täpse metsakinnistu hinna arvutamisel, sest võimaldab tihumeetri täpsusega välja arvutada sortimendi väärtuse. Näiteks on raieküps okaspuu jämepalk oluliselt rohkem väärt kui lehtpuu noorendik. Soisel pinnasel kasvava metsa lõikamise puhul on aga kulud kõrgemad, sest majandamiseks on vaja oodata sobivat ilma ning on vaja ka sobivaid masinaid.

Soovid oma eesmärgid ja plaanid kohe paika panna?

Metsaomanike eesmärgid ja motivatsioon oma metsa majandada on väga erinevad. See sõltub metsade suurusest, seotusest kinnistutega, eelistustest majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete väärtuste osas ning paindlikkusest reageerida turutrendidele. 

Aastateks ootama jääda ei tasu, sest hooletusse jäetud mets võib pikas perspektiivis kaotada oma väärtust. 

Alusta metsamajanduskava tellimisega.

Juba selle tellimisel saad teada, milliseid küsimusi sa peaksid endalt üldse küsima ja samuti vastuse enamikele küsimustele. Metsakava on vaid plaan ega kohusta sind millekski. Sina metsaomanikuna otsustad, kas järgid plaani või kasutad oma metsa majandamisel erinevaid lahendusi.

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Tormikahjustused toovad nähtavale metsa kui investeeringu riskid

11 august 2023

Augusti alguses Eestit tabanud torm ja sellega kaasnevad tuulepuhangud ei jätnud puutumata ka metsasid. Paljude metsaomanike jaoks tekitavad tormikahjud muret nende investeeringute olukorra pärast. “Sageli arvatakse, et mets on kõige turvalisem investeering. Õigeaegselt ja jätkusuutlikult majandatud mets võib anda tootlikkust kuni 15% aastas. Kuid samal ajal on oluline mõista, et mets ei ole riskivaba investeering....

Erametsaomaniku meelespea

Mida targem metsaomanik, seda parem tulevik kõigile: loodusele, majandusele, ühiskonnale!

28 juuni 2023

Metsa kolm kõige olulisemat funktsiooni on keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik. Oluline on edendada majandust, pakkuda väärtust ühiskonnale ning austada looduse huve. Erinevate, mõnikord vastuoluliste eesmärkide ühitamine on väljakutse nii metsaomanikule kui ühiskonnale tervikuna. Teadmatusest või kogemuste puudumisest lähvad ringlusse müüdid. Näiteks ei teata, et on metsi, mis on spetsiaalselt ette nähtud pidevaks puiduvaruks. Kui neid ei...

Erametsaomaniku meelespea

Mets on vastutus. Millised on erametsaomaniku kohustused?

28 juuni 2023

Oma metsa omamine võib olla väga inspireeriv, kuid metsaomanikuks olemisega kaasneb ka vastutus. Mahajäetud ja hooletusse jäetud metsad mitte ainult ei suurenda tulekahjuohtu, vaid kaotavad pikas perspektiivis ka oma väärtust. Metsaomanikuna saad valida, kuidas sa oma metsa majandad ja millist kapitali ja väärtusi soovid oma metsas edendada. Seadusi ja kohustusi on vaja teada, kuid samuti meeles pidada,...

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust