Metsa taastamine on kriitilise tähtsusega samm looduse tasakaalu ja jätkusuutliku metsamajanduse poole liikumisel, kuid tihti liigub metsauuendamise osas segadusse ajavat infot. Eesti Metsameister on alates 2018. aastast pühendunud jätkusuutlikule metsandusele ja aitab maaomanikel teha teadlikke otsuseid oma metsa taastamisel.

Puuliikide valiku tähtsus

Õige puuliigi valik on metsa taastamise edu seisukohast ülioluline. See mõjutab ökoloogilist tasakaalu, mulla tervist ja kliimamuutustega kohanemist. Seepärast on oluline valida liigid, mis sobivad teie maa eripäradega ja toetavad kohalikku ökosüsteemi.

Mida tuleb silmas pidada?

Enne puuliikide valimist tuleb hinnata mulla tüüpi, kliimat ja olemasolevat ökosüsteemi. Üks hea viis on lähtuda varasemalt kasvanud peapuuliigist, kuid juhime tähelepanu, et kui kinnistul on teostatud kolhoosiaegseid kuivendustöid, mille raames loodud kanalid tänasel päeval on kinni kasvanud, siis võib pinnase kasvutingimused olla muutunud. Parim abimees metsaomanikule on metsamajandamiskava, mis annab tervikliku ülevaate kogu metsast ning jagab soovitusi metsa majandamiseks. Oluline on oma metsa kohta omada võimalikult värskeid inventeerimise andmeid.

Levinud puuliigid uue metsa istutamiseks

Eestis on levinud mitmed metsauuenduseks sobivad puuliigid, nagu mänd, kuusk ja kask. Samuti on levima hakanud sanglepa istutamine. Igal liigil on oma eelistatud kasvukeskkond ja eelised. Näiteks mänd vajab kasvama minekuks rohkelt päikesevalgust, seevastu kuuske ähvardab samas keskkonnas päikesepõletus. Sanglepp aga sobib kultiveerimiseks mitmesugustel kasutusest välja jäänud perioodiliselt liigniisketel aladel, kus teised puuliigid ei suuda enamasti temaga kasvukiiruses konkureerida.

“Eesti Metsameistri Taimekasvatuses kasvatatakse nii poti, kui ka avajuurseid metsataimi. Valikus on saadaval kuusk, mänd, kask ja sanglepp.”

Kuidas toimida kahjurite ja haiguste korral?

Nii nagu iga puuliigi puhul on vajalik arvestada nende kasvunõuetega, on oluline läbi mõelda nende vastupanuvõime kinnistul levivatele kahjuritele ja haigustele. Näiteks juurepessu korral on soovitatav valida uue põlvkonna puuks mänd või kask, sobib ka sanglepp. Olenevalt kahjurist, on võimalik peale istutustöid toetada noore metsa arengut ka tõrjevahenditega. 

Miks ei ole levinud istutada metsadesse erilisi võõrliike?

Võõrpuuliikide istutamine metsa ei ole Eestis väga levinud. Samuti on valik üsna kesine. Keskkonnaministri määrusega on Eestis metsa uuendamisel lubatud kasutada väga piiratud valik (13) puuliiki. Põlispuuliike nagu mänd, kuusk ja kask ei kasutata enamuses vaid kättesaadavuse tõttu – selline teguviis metsa taasutamisel aitab säilitada kohalikku elurikkust ja ökoloogilist koosseisu. Võõrad puud võivad hakata vo­hama ja kohalikke alla suruma. Kaasneda võivad ka haigused, seened, putukad, kes siinmail tundmata ja kelle levik loodu­ses võib tuua äraarvamatuid ta­gajärgi.

Kokkuvõttes on oluline pikaajaline metsahaldus

Metsa taastamisel on oluline mõelda ka pikaajalisele haldusele, mis hõlmab liigilist mitmekesisust, metsa struktuuri ja metsiku looduse toetamist. Seetõttu on õige puuliigi valimine metsa taastamiseks ülioluline.

Eesti Metsameistri tütarettevõtted Eesti Taimekasvatus ja Eesti Metsahaldus aitavad erametsaomanikke kõikides metsauuendust puudutavates küsimustes. 

Sarnased postitused

Kõik postitused
Erametsaomaniku meelespea

Populaarsust kogub sanglepa istutus

25 aprill 2024

Tavaliselt keskendume metsa istutades peamiselt kuusele, kasele ja männile, kuid viimastel aastatega on pilti ilmunud ja oma koha kinnitanud ka sanglepp (must lepp, ladina keeles Alnus glutinosa). See puuliik, mida oleme harjunud nägema sageli kasvamas teiste kõrval segapuistudes, on populaarsust aina enam kogumas ka kultiveeritavate taimede seas. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid, miks...

Erametsaomaniku meelespea

Planeerid suuremaid raietöid? Õpetame, kuidas esitada metsateatist 

23 november 2023

Metsateatis on ametlik dokument mis on vaja esitada Keskkonnaametile, kui metsaomanik soovib metsakinnistul teostada raietöid. Teatisega informeerib metsaomanik Keskkonnaametit kinnistul kavandavate raiete osas. Siit saad samm-sammulise ja ekraanipiltidega ülevaate, kuidas teatise vormistamine metsaportaalis käib.

Erametsaomaniku meelespea

Lähenevad talviste metsatoetuste tähtajad: metsa uuendamise ja inventeerimise toetus

23 november 2023

Eesti Riik toetab erametsaomanike metsatöid vajalike toetustega. Metsaühistu on protsessi juures suureks abiks. Kuidas käib metsa inverteerimise ja metsa uuendamise toetuste taotlemine?

Kõik postitused

Küsi nõu meie spetsialistide käest

Eesti Metsameister võtab vastutuse kogu metsa elutsükli eest. Meiega koostööd tehes ei piirdu metsatööd vaid raiega.

Tasuta hinnapäring Tutvu meie tiimiga
Metsamajandus

Ats Loot

E: ats@eestimetsameister.ee

T: +372 5885 4523

Põllumajandus

Henri Loosaar

E: henri@eestimetsameister.ee

T: +372 5600 1861

Metsauuendus

Merli Lehis

E: merli@eestitaimekasvatus.ee

T: +372 5681 2668

Maaomanik, küsi meie spetsialistide käest tasuta nõu või hinnapäringut

    Teenus*

    *Kontrolli kas nõutud väljad on täidetud.

    Võta ühendust